تبلیغات
پرتال جامع دانشجویان عمران دانشگاه صنعتی مازندران

ابزار امتیاز دهی

قالب وبلاگ

پرتال جامع دانشجویان عمران دانشگاه صنعتی مازندران
 
ابر برچسب ها
چت باکس


شالوده ( فونداسیون )

مناسب خاك ساختگاه برج ، ساخت شالوده ای متناسب با ابعاد و مشخصات ویژه برج ضروری است . بدین منظور نخست مجموعه كاملی از مطالعات شناخت و ژئوتكنیك بر اساس روش‌های شناخته شده علمی و مهندسی انجام شده است .
مطالعات شناخت یا زمین شناسی عمومی منطقه شامل « ‌زمین ریخت شناسی » ، «‌ ریخت شناسی و موقعیت فیزیوگرافی كوهپایه های تهران »‌ ، «‌ نهشته های آبرفتی گستره تهران »‌ و « بررسی گسل های موجود در منطقه و محدوده طرح »‌ است . همچنین مطالعات ژئوتكنیك شامل «‌ عملیات حفاری و نمونه گیری »‌ ، «‌آزمایش های رجا »‌ و «‌ آزمایش های آزمایشگاهی » است . رقوم انجام آزمایش ها از تراز 1432 تا 1446 برای آزمایش بازگذاری صفحه ای و برای شناسایی عمقی تا 100 متر پایین تر از تراز كف پی ( رقوم 1432 متر از تراز مبنا ) است . مهمترین نتایج حاصل از مطالعات عبارتند از :
- ,خاك تپه ساختگاه از مجموعه متنوعی تشكیل شده است كه مهمترین انواع آن از نظر دانه‌بندی GC-SC ،‌ CL ، SC-GC است .
- ,سطح آب زمینی منطقه بسیار پایین و بافت تشكیل دهنده خاك به گونه ای است كه احتمال وقوع پدیده روانگرایی وجود ندارد . یادآوری می شود كه ساختگاه پروژه در حدود 100 متر بالاتر از سطح بزرگراه های اطراف آن است .
- ,ظرفیت باربری خاك پس از اعمال ضرایب اطمینان لازم و با توجه به نشست مجاز برج برابر با 5kg/cm2 تعیین شده است .
- ,بر اساس آئین نامه های موجود نشست مطلق مجاز برابر با 10 سانتی متر و نشست نسبی مجاز برابر با 5 سانتی متر است . سازه فونداسیون از دو قسمت اصلی تشكیل شده است :
- پی گسترده دایره ای شكل به قطر 66 متر و ضخامت 3 تا 5/4 متر
- سازه انتقالی به شكل هرم ناقص كه با قطر 6/49 , متر از تراز 5/9- شروع شده به قطر 28 متر در تراز 0/0 خاتمه می یابد .
بر خلاف تصور عمومی از نیاز به استفاده از شالوده شمعی ، كلیه تلاش های ناشی از بارهای قائم و جانبی توسط پی گسترده دایره ای به زمین انتقال می یابد و پایداری شالوده برابر نیروهای برگنش ( up lift ) , نیز با استفاده از وزن شالوده و به ویژه سازه انتقالی آن تأمین می شود .
بتن مگر ریخته شده در زیر شالوده گسترده نیز دارای مقاومتی برابر با حداقل 175kg/cm2 و ضخامت آن 15 سانتی متر است .
دیواره های سازه انتقالی فونداسیون نیروهای افقی قابل ملاحظه ای را به صورت شعاعی بر شالوده گستــرده وارد می كنــد كه تمایــل بــه از هم پاشیــدگی آن دارد . بدیــن منظور یك سیستم‌پس كشیدگی , محیط شالوده گسترده را در بر گرفته است كه از ویژگی های منحصر به فرد است آن است . سیستم پس كشیدگی موجب بهبود مقاومت سوراخ شدگی ( پانچ ) فونداسیون در برابر بارهای قائم نیز می شود .
آرماتورگذاری شالوده گسترده به دو شكل طولی و عرضی در پنج لایه ویژه قسمت های مركز آن و محیط – شعاعی ویژه دایره بیرونی آن صورت گرفته است . در دیواره های مایل ، آرماتورهای قائم با نسبت 46/2 درصد بیشترین نسبت آرماتورگذاری را تشكیل می دهد و در بقیه قسمت ها چه در سازه انتقالی و چه در شالوده گسترده نسبت آرماتورگذاری كمتر از این مقدار , است .
آرماتورهای به كار رفته در شالوده گسترده و سازه انتقالی از نوع آجدار و از فولاد AIII است .

نصب ابزار دقیق در فونداسیون برج میلاد

در حال حاضر ابزار زیر در شالوده برج میلاد نصب شده است :
- چهار دستگاه فشارسنج جهت اندازه گیری فشار خاك زیر شالوده
- شش دستگاه كرنش سنج جهت اندازه گیری كرنش در بتن و میزان ترك خوردگی
- چهار دستگاه تنش سنج آرماتور جهت اندازه گیری تنش ایجاد شده در فولادهای مسلح كننده فونداسیون
علاوه بر استفاده موثر از این ابزار در هنگام بهره برداری، از این وسایل در پروژه های تحقیقاتی نیز استفاده می شود و پژوهشگران می توانند از نتایج و اطلاعات حاصل از این دستگاه ها برای پیش بینی و بررسی رفتار بلندمدت سازه استفاده نمایند .

ساختمان لابی ( سرسرا ) برج میلاد

این ساختمان از نظر سازه ای به طور كلی بزرگ و سنگین است . اولین اتصال شالوده در تراز 00/11- متر و روی شالوده برج وجود دارد كه مربوط ه دیوارهای حایل محیطی است . پشت این دیوارها كه تا تراز 45/3- متر به صورت مایل ادامه می یابد ، با بتن مگر پر می شود . بتن‌مگر كه عموماً با هدف نظافت و تأمین سطح مناسب جهت اجرای آرماتوربندی و قالب بندی شالوده به كار می رود در این سازه باعث یكنواختی ارتباط بین دیوارهای حایل و خاك اطراف نیز می شود و یك مرحله انتقالی بین صلبیت كم خاك و صلبیت زیاد دیوارها ایجاد می‌كند . فشار خاك و بخشی از بار طبقات و همچنین كل بار ستون های X شكل پیرامونی بر دیوارهای حایل محیطی وارد می شود .
به دلیل وجود دهانه و چشمه های بزرگ و پیش بینی بارگذاری اضافه تــرافیكی در ترازهای پائین (‌ 00/0 و 95/0 ) سازه لابی دارای تیرهای نسبتاٌ حجیم و دال های با ضخامت متوسط تا زیاد است . ابعاد مقطع تیرها در تراز بام 4/1×6/0 متــر است و ضخامت دال در ترازهای ترافیكی و تــراز بام 20 سانتی متر در نظر گرفته شده است . اگرچه افزایش ابعاد به منظور تأمین مقاومت كافی در برابر بارهای قائم پیش بینی شده است ، افزایش سختی ایجاد شده نیز بر رفتار دینامیكی و لرزه ای موثر است كه این مسأله در تحلیل های بعدی مورد بررسی قرار گرفت .

مشخصات مصالح معرفی و اجرای سازه

در اعضای سازه لابی بتن معمولی ,و فولاد St.37 به كار رفته است . زیرزمین اول و دوم یعنی تا تراز 95/0+ این سازه ، قبل از اجرای شفت برج به اتمام رسیده است تا فضای كافی جهت انجام عملیات اجرای شفت اصلی برج ، سازه رأس و دكل آنتن فراهم شود . از سوی دیگر به دلیل پیش بینی بارگذاری فوق العاده ترافیكی حاصل از عملیات اجرای برج ، سازه تراز همكف به همراه ستون ها برای این نوع بارگذاری كنترل شده است .
ستون های x شكل دور تا دور سازه لابی به صورت نمایان در نظر گرفته شده است كه علاوه بر زیبایی معماری ، بخش بزرگی از بار سازه سقف لابی را به دیوارهای پیرامونی و شالوده سازه منتقل می كند .

دكل آنتن برج میلاد

به منظور تأمین مكان مناسب نصب آنتن های مخابراتی و تلویزیونی دكل آنتن برج میلاد از تراز 315 متر تا تراز 435 متر پیش بینی شده است . بر روی این سازه 120 متری سه مجموعه آنتن‌های UHF ، VHF ، FM نصب خواهد شد كه ابعاد و مشخصات لازم برای هر مجموعه قبل از طراحی سازه ای و در مراحل مختلف طراحی با سازمان صدا و سیما هماهنگ شده است . اگر چه شكل ظاهری این سازه و نیازهای معماری آن تأثیر مهمی بر نمای برج میلاد دارد در این نوشتار عمدتاٌ به بیان برخی ویژگی های سازه ای آن پرداخته شده است .
سازه دكل آنتن از چهار بخش اصلی تشكیل شده است . بخش نخست از تراز 308 متر شروع می‌شود و در ارتفاعی به طول 0/7 متر به بدنه اصلی برج متصل است . قطر مقطع در این طول ثابت و برابر با 6000 میلی متر است . این بخش از تراز 315 متر تا تراز 382 متر ادامه یافته قطر مقطع به 3543 میلی متر كاهش می یابد . شكل هندسی مقطع این بخش 16 ضلعی منتظم در نظر گرفته شده است . بخش دوم سازه دكل آنتن كه محل نصب آنتن های FM است ،‌ به شكل هشت ضلعی غیــر منتظم با بعد بیرونی 1900 میلی متر بین تــراز 382 تا 408 متر قرار دارد . بخش سوم از تراز 408 تا تراز 80/420 متر ساخته می شود كه شكل هندسی آن نیز هشت ضلعی غیر منتظم است . بعد بیرونی این بخش 1300 میلی متر و آنتن های VHF بر روی آن نصب می گردند و بالاخره بخش چهارم این سازه از تراز 80/420 , متر تا تراز 435 متر ساخته می شود كه دارای شكل هندسی مربع با بعد 600 میلی متر بوده آنتن‌های UHFروی آن نصب می شوند .
با توجه به لزوم احتراز از وزن زیاد چه به سبب نیروهای جانبی وارد بر سازه و چه به سبب ملاحظات خاص ساخت و نصب آنتن های مخابراتی استفاده از مصالح فولادی با مقاومت زیاد اجتناب ناپذیر است . بدین منظور برای قسمت اول دكل آنتن فولاد ST52 و برای سه قسمت بالایی فولاد ILG500 , ‌ است . به منظور تأمین پایداری هندسی افزایش مقاومت نهایی سازه در طول همه قسمت های این دكل سخت كننده های قائم و افقی در فواصل مناسب طراحی شده است . از سوی دیگر به سبب نیاز به بازشوهایی با ابعاد مختلف چه در ارتفاع دكل و چه در محل های اتصال قسمت های مختلف ، سخت كننده های لازم برای اطراف آنها نیز طراحی شده است . سخت كننده های افقی قسمت اول به سبب حساسیت ورق ها در برابر كمانش موضعی و توزیع مناسب نیروهای جانبی بین همه اجزای مقطع در هر 5/2 متر تعبیه شده شكل و مقطع مناسب آن با توجه به سهولت اجرا و مقاومت لازم بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته طرح بهینه برای آن نتیجه شده است . علاوه بر سخت كننده ها ، به منظور اتصال قطعات مختلف تشكیل دهنده هر قسمت از دكل آنتن وصله های افقی و قائم نیز در نظر گرفته شده است . بخش های مختلف دكل آنتن در یك اتصال تدریجی و با پیش بینی كلیه نیروهای منتقل شونده بین بخش ها به هم متصل می‌شوند.
در بالاترین تراز دكل آنتن ( تراز 435 متر ) یك سیستم جرثقیل سبك برای زمان بهره برداری و جابجایی و نصب آنتن ها در نظر گرفته شده است كه جزئیات آن با توجه به شرایط بهره برداری و ساخت سازه دكل آنتن طرح شده در صورت لزوم تغییر خواهد یافت . این جرثقیل قادر به انجام عملیات در چهار وجه بخش چهارم دكل آنتن است .
كلیه اتصالات سازه ای از نوع پیچی با عملكرد اتكایی و با پیش تنیدگی لازم در حد عملكرد اصطكاكی طراحی شده اند و در موارد غیر حساس و عمدتاٌ غیر سازه ای از جوش نیز استفاده می‌گردد .

بدنه اصلی ( شفت ) برج میلاد

بدنه اصلی (Shaft) برج كلیه بارهای مربوط به بخش های بالاتر شامل سازه رأس ، دكل آنتن را به شالوده منتقل می كند و در واقع ستونی است با دو مقطع هشت ضلعی و چهار باله كه توسط دیوارهایی به هم متصل شده اند و یك مقطع یك پارچه پدید می آورند . در بین فضای دیوارها و هشت ضلعی ها فضای كافی برای چاه آسانسور ها و راه پله فرار پیش بینی شده است . به طوری كه امكان نصب شش آسانسور در دیواره های شرقی و شمالی و جنوبی وجود دارد و فضای غربی به راه پله فرار اختصاص یافته است . قطر بدنه در تراز 00/0 برابر با 28 متر است كه به صورت تدریجی تا تراز 233+ كاهش یافته به 2/18 متر می رسد . ابعاد مقطع بدنه از تراز 233 متر تا تراز 240 متر ثابت می ماند و پس از آن به حدود 16 متر كاهش می یابد .
<,br>,<,br>,
مصالح مصرفی : آرماتورهای مصرف شده برای سازه بدنه اصلی در دو نوع AIII و AIV ( آرماتور خاص ) است . نوع AIII با تنش تسلیم 4000kg/cm2 در قسمت هسته مركزی و دیوارهای داخلی و نوع خاص با تنش تسلیم 5000kg/cm2 برای باله های كناری مورد استفاده قرار گرفته است . استفاده از آرماتورهای خاص برای باله ها عمدتاٌ برای جلوگیری از تراكم آرماتور بوده است . علاوه بر آرماتور ، مقاطع ساختمانی از فولاد St37 برای راه پله و همچنین دیافراگرم های افقی داخل شفت و علاوه بر آن ورق های مدفون در بدنه برای نصب تجهیزات بعدی و اسكلت سازه رأس مصرف شده است .
بتن مصرف شده برای سازه شفت با مقاومت از سیمان تیپ II و با حداكثر اندازه , دانه ها برابر با 20 میلی متر است . علاوه بر آن ، با توجه به شرایط خاص ساخت و نیاز به سطحی یكنواخت مواد افزودنی شامل فوق روان كننده ، دیرگیر كننده و هواساز به آن اضافه شده است . بتن ریزی شفت تا ارتفاع 28 متر ( تراز سقف ساختمان لابی ) با استفاده از پمپ و از تراز 28 متر به بالا ( 315متر ) به روش قالب لغزنده بوده است .
پس كشیدگی : هشت ضلعی داخلی از تراز 290 تا 315 متر و هشت ضلعی بیرونی از تراز 230 تا 302 متر ، به منظور افزایش ظرفیت خمشی بدنه اصلی در تراز های بالاتر از 240 متر و كاهش تغییر مكان های دكل آنتن با استفاده از تاندون های مخصوص پس كشیده شده اند . تاندون ها از نوع وادادگی كم ( Low Relaxation ) با مقاومت كششی اسمی18600kg/cm2 هستند .

بخشی از مشخصات سازه‌ای ساختمان رأس برج میلاد

اصلی‌ترین قسمت برج از نظر بهره‌برداری ، ساختمان رأس آن است كه از تراز 5/247 متر تا تراز 315 متر در پیرامون بدنه اصلی در 12 طبقه بنا شده است. سبد فضایی محیطی سازه رأس از تراز 4/254 متر تا تراز 8/280 متر واقع شده است كه در بین لوزی‌ها و مثلثهای ایجاد شده بین اعضای آن نمای شیشه‌ای اجرا می‌شود.

تیرریزی كف طبقات :
چهار دسته تیر برای تأمین سیستم باربر كف طبقات سازة رأس قرار داده شده است كه عبارتند از : تیرهای شعاعی ( Girders‌) ، تیرهای محیطی اصلی ( Ring Beams ) ، تیرچه‌ها ( Secondary Beams ) و مهاربندی‌ها ( Bracings ).

ســـتونها :
ستونهای موجود در سازة رأس نیز چهار دسته هستند كه عبارتند از : ستون پایه ( Base Column ) ، ستونهای C1 ، ستون‌های C2 و ستون‌های C3 .
الف) ســـتون پایه ( Base Column ) :
این ستون در پایین سازه رأس برج از تراز 5/247 تا 4/254 بوده و بخش عمده‌بار سازه رأس ( به غیر از سهم كوچكی از بار كه توسط تیرهای G1 مستقیماً به بدنه اصلی انتقال می‌‌یابد ) را در تراز 5/247 به بدنه اصلی منتقل می كند. این ستون باكسی با ابعاد 40*600*800 ( میلیمتر ) و در دو محور خاص 40*600*750 ( میلیمتر ) می‌باشد. جنس ورقهای مورد استفاده در این قسمت ST52 می‌باشد.

ب) ســـتون C1 :

این ستون از تراز 4/254 آغاز شده و تا تراز 4/302 ادامه می‌یابد. شعاع قرارگیری این ستون 4/12 بوده و در تراز 4/254 به ستون پایه متصل می‌شود. مقطع این ستون در پایین دارای قطر 610 میلیمتر و ضخامت 30 میلیمتر بوده كه به قطر 508 میلیمتر و ضخامت 12 میلیمتر در بالا كاهش می‌یابد.

ج) ســـتون C2 :

این ستون از تراز 6/261 با شعاع 4/12 آغاز شده و در تراز 2/271 به شعاع 17 متر می‌رسد و سپس تا تراز 6/297 با همین شعاع ادامه می‌یابد. این ستون در تراز 6/261 به ستون C1 متصل شده و بار خود را به این ستون منتقل می‌كند. مقطع این ستون لوله‌ای با قطر 508 میلیمتر و ضخامت متغیر بین 25 و 12 میلیمتر می باشد.

د) ســـتون C3 :

این ستون از تراز 5/274 آغاز شده و تا تراز 288 ادامه پیدا می‌كند. شعاع قرارگیری این ستون 96/24 بوده و مقطع آن لوله‌ای به قطر 406 میلیمتر و ضخامت 12 میلیمتر است. به منظور افزایش مقاومت ستون‌ها و همچنین افزایش مقاومت محلی ستون‌ها در محل اتصالات و نیز افزایش مقاومت آنها در مقابل آتش‌سوزی داخل كلیه ستون‌ها پس از نصب سازه راس برج از بتن پر خواهد شد. جنس كلیه ستونها ST52 می باشد.

مـــخروط بتنی :

پس از تكمیل اتصال ستون‌های پایه به بدنه اصلی برج ، مخروط بتنی از تراز 5/247 تا تراز 4/254 اجرا خواهد شد ، از جمله فواید این بخش می توان به موارد زیر اشاره كرد :
الف) محصور كردن ستون‌های فلزی پایه و كاهش ضریب لاغری آنها و در نتیجه افزایش تنش مجاز فشاری
ب) محافظت از ستون‌ها در مقابل خوردگی و حریق
ج) مشاركت در باربری و كاهش نیروی ستون‌ها
با توجه به سطح قابل توجه این مخروط و به هم پیوستگی آن ، عملاً مشاركت این بخش در باربری بسیار بالا می باشد.
به منظور بهره‌گیری از عملكرد اتكایی اتصال در كنار عملكرد برشی موجود ، یك پاشنه به عرض 30 سانتیمتر در روی دیواره شفت در تراز 55/245 متر ایجاد شده كه این بخش به همراه مخروط بتنی ، بتن‌ریزی می گردد.
ضخامت مخروط بتنی در محل ستون‌ها 120 سانتیمتر و در ما بین آنها 30 سانتیمتر می باشد و آرماتورهای قائم ، افقی و سنجاقی به میزان كافی در آن به كار رفته است. به همراه این بخش ، تیر محیطی تراز 4/254 قالب‌بندی و بتن‌ریزی می‌گردد. پس از گیرش بتن ، این تیر پس‌كشیده خواهد شد و تنش شعاعی فشاری در كف تراز 4/254 ایجاد می‌نماید. علاوه بر این كف بتنی تراز 4/254 به ضخامت 30 سانتیمتر نیز قالب‌بندی و بتن‌ریزی می‌گردد. به دلیل احتمال وجود تنش كششی زیاد در این كف ، كلیة آرماتورهای شعاعی آن توسط كوپلینگ‌های خاص به شفت متصل می‌گردد.

پـــس‌كشیدگی :
ستون‌های پایه سازه راس برج ضمن داشتن نیروهای محوری قابل توجه ، شیب‌دار بوده و مؤلفه‌های افقی نیروی محوری آن باعث ایجاد كشش بسیار زیادی در تیرهای شعاعی و كف بتنی تراز 4/254 می‌شود. میزان این نیروی شعاعی بسیار زیاد بوده و به منظور غلبه بر آن یك تیر محیطی پس‌تنیده در این تراز طراحی گردید. در هر مقطع از این تیر 12 عدد غلاف حاوی 9 عدد كابل 6/0 اینچ به كار رفته است. آرایش كابل‌ها در این تیر به گونه‌ای است كه هر كابل حدود 150 درجه در محیط آن ادامه پیدا كرده و در پایان از دو طرف كشیده می‌شود.

طبقه بندی: سازه های عمران،
[ جمعه 30 دی 1390 ] [ 12:48 بعد از ظهر ] [ سید مصطفی حسینی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ جهت ارتباط هرچه بیشتر،سرگرمی وآگاهی علاقه مندان به خصوص دانشجویان عمران-عمران ایجاد شده است.
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

.

&#1582;&#1585;&#1610;&#1583; &#1705;&#1575;&#1585;&#1578; &#1588;&#1575;&#1585;&#1688;
چت روم

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی


اطلاعات کامپیوترشمبک لینک طراحی سایت